شرکت آب و فاضلاب شهری بوشهر
خدمات قابل ارائه در دفاتر

ردیف

عنوان خدمت

شناسه خدمت

1

واگذاری انشعاب آب

15031452100

2

واگذاری انشعاب فاضلاب

14021452101

3

پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

15031453101

4

تغییر مکان کنتور آب

15031452107

5

جمع آوري يا ادغام انشعاب

15031453112

6

تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

15031453102

7

تغيير قطر انشعاب

15031453105

8

تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب

15031453104

9

تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب

15031453103

10

تغییر کاربری انشعاب آب

15031453100

11

نصب سیفون اضافی فاضلاب

14021453110

12

تفکیک کنتور آب

15031453106

13

قطع موقت و وصل انشعاب آب

15031453111

14

درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

15031453114

15

فروش آب تانکري

15031453119

16

رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

15031949000

17

مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب

15031453116

18

تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

15031453113

19

تعویض کنتور آب

15031453109

20

اعلام کارکرد کنتور آب

15031453115

21

اطلاع رسانی قطعی آب

15031947000

22

آزمايش کنتور

15031452100

23

پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

15031948000

24

رسیدگی و رفع مشکلات ناشی حوادث آب و فاضلاب

15031946000